Activiteiten

 1. Inrichten van een vrijplaats
  Pas vanuit een vrije ruimte waarin talenten en het verkennen van eigen kracht centraal staan, kunnen cliënten gaan ontdekken wat persoonlijk herstel betekent. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen samen met cliënten vrije ruimte nodig om in hun eigen tempo na te denken over de manier waarop een organisatie herstel kan agenderen en inhoud kan geven.

  Deze vrije ruimte noemen we een (link naar Wat-is-een-vrijplaats)vrijplaats. Ervaringsdeskundigen ondersteunen de inrichting van zo'n vrijplaats.

 2. Kwartiermaken voor herstel en ervaringsdeskundigheid binnen de ggz
  Om werkelijk herstelondersteunende zorg te realiseren moeten herstel en ervaringsdeskundigheid bij alle lagen in de organisatie op de agenda staan. Dat gaat niet vanzelf; ervaringsdeskundigen en cliëntenmoeten hier het voortouw nemen.

 3. Kwartiermaken voor herstel en ervaringsdeskundigheid in breder verband
  Ervaringsdeskundige inzet is ook van belang in allerlei maatschappelijke verbanden. Wie de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie (mede in het kader van de Wmo) wil vergroten, doet een beroep op de ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen kunnen voorlichting geven, adviseren, actief zoeken naar participatiemogelijkheden, cliëntgestuurde projecten opzetten en/of dergelijke projecten coachen.

 4. Bestrijden van stigma en discriminatie zowel binnen als buiten de ggz
  Hier gaat het om voorlichting over psychiatrische diagnoses en het weerleggen van vooroordelen die daarover bestaan. Door inbreng van eigen ervaringskennis wordt de blik op ontwrichtende psychische ervaringen verruimd, ook bij hulpverleners.

 5. Verbetering aansluiting tussen zorg en herstel in het zorgbeleid
  Onbedoeld is de bestaande hulpverlening soms herstelondermijnend, stigmatiserend en meer op beheersen dan ontwikkelen gericht. Het is een kernactiviteit voor ervaringsdeskundigheid om de aansluiting tussen goede zorg, herstel en zelfhulp te verbeteren. Daarbij is kennis van alternatieve programma's en keuzemogelijkheden in de zorg noodzakelijk om cliëntsturing in de zorg te vergroten.

 6. Herstelgerichte zorg organiseren
  Bij de huidige wijze van bekostiging en organisatie ligt de nadruk op wat er mis is. De diagnose en niet de hersteldoelen zijn daarbij leidend. Organisatie van herstelondersteuning vraagt een ombuiging in de bekostigingssystematiek en organisatie van zorg. Afstemming met andere maatschappelijke partijen is noodzakelijk om de nodige verbinding naar de maatschappij te realiseren.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).