Inbedding in projectstructuur

De inzet van ervaringsdeskundigheid vraagt om een projectmatige aanpak. Daarbij is het belangrijk om te letten op:

A. Aansturing vanuit ervaringsdeskundigheid
Het is van belang om het project vanuit ervaringsdeskundigheid aan te sturen en dat zo te houden. Als geen goed opgeleide ervaringsdeskundigen beschikbaar zijn, kan ook gekozen worden voor een niet-ervaringsdeskundige projectmedewerker die al goed in de organisatie is ingevoerd en die nauw samenwerkt met ervaringsdeskundigen uit de organisatie.

Een andere mogelijkheid is om structureel feedback te organiseren via een groep ervaringsdeskundigen. Zij geven advies en zijn betrokken bij de vertaling van de visie naar beleid en bij de evaluatie van dat beleid. Zij geven de projectleider input en bewaken de kernboodschap.

B. Project met een lange adem
De inzet van ervaringsdeskundigheid beoogt de inrichting van herstelondersteunende zorg en een cultuuromslag. Dat is een langdurig proces dat niet in een afgebakend project van twee of drie jaar te realiseren is. Maar de inrichting van afgebakende deelprojecten binnen een groter overkoepelend geheel kan structuur geven.

C. Alle lagen van de organisatie betrekken
Omdat de benodigde cultuuromslag voor de hele organisatie geldt, moeten alle geledingen worden betrokken. Teamleiders krijgen met een nieuw beroep en werkconcept te maken, management met nieuwe functies die ondersteund moeten worden, staf maar al te vaak met concrete obstakels om functies en opleidingen te realiseren, et cetera. Dit proces kan worden georganiseerd en beheerst in een stuurgroep waarin de Raad van Bestuur zitting heeft samen met beleidsmedewerkers, management, directies, cliënten en hulpverleners.

D. Andere organisaties betrekken
Om ervaringsdeskundigheid goed te kunnen ontwikkelen en positioneren is samenwerking met andere partijen nodig. Denk aan opleidingsinstituten, uitkeringsinstanties, gemeenten, andere zorginstellingen in de regio. Deze partijen kunnen meteen bij het project betrokken worden in bijvoorbeeld een Comité van Aanbeveling. De leden adviseren bij de ontwikkeling van het project en doen aanbevelingen bij andere partijen.

E. Deelprojecten mogelijk maken
Vaak ontstaan gaandeweg een project nieuwe ideeën die om uitwerking vragen. Denk aan antistigma-activiteiten, het opzetten van een website door cliënten of aan een eigen blad. Dit kan georganiseerd worden door bijvoorbeeld in een tijdelijke werkgroep de benodigde specifieke vaardigheden bijeen te brengen. Daarvan kunnen mensen uit het projectteam deel uitmaken, naast mensen die binnen en/of buiten de organisatie bij het onderwerp betrokken zijn.

Tip: filmproject
Maak een mooie film met cliënten die over herstel vertellen. Het project is heel concreet, de visie krijgt vorm, mensen worden betrokken en met de vertoning kan je de discussie weer verder brengen.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).