Herstelcursussen en -groepen

Voordat cliënten zich kunnen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, is het belangrijk dat er ruimte onstaat om aan het eigen herstel te werken. Herstelactiviteiten bieden individuele deelnemers perspectief, hoop en ruimte voor ontplooiing en persoonlijk herstel. Door voorlichting en herstelverhalen van ervaringsdeskundigen kunnen cliënten enthousiast raken om zelf hun ervaringen te gaan inzetten voor anderen. Dit is een groeiproces waarvoor tijd en ruimte nodig is. Er is een divers aanbod van herstelcursussen en zelfhulpmethodes beschikbaar:

Schrijf je herstelverhaal (digitaal) www.herstelverhaal.nl

In deze cursus schrijven mensen individueel aan hun herstelverhaal. De cursus is digitaal en verloopt aan de hand van opdrachten en bouwstenen. Die bouwstenen zijn opgesteld vanuit het herstelprincipe. Hoe lang je de tijd neemt voor iedere bouwsteen en in welke volgorde je bezig gaat met je verhaal, hangt af van hoe lang en waarmee je zelf bezig wilt zijn. Je volgt dus je eigen tempo hierin. De bouwstenen zijn terug te vinden op een website waar je een login voor krijgt bij aanmelding. Je krijgt een ervaringsdeskundig begeleider aangewezen die je via e-mail zal begeleiden. Deze begeleiding is vooral gericht op het schrijven/delen van je verhaal. De cursus is in 2013 overgedragen van GGzE naar  Markieza, waar nu de rechten liggen.

WRAP in NL
WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulp-instrument. WRAP in NL ondersteunt door scholing en voorlichting de verspreiding van WRAP in Nederland. WRAP in NL is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en het HEE-team en werkt nauw samen met vijf organisaties: Markieza/ GGzE, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost-Brabant, Pameijer en Lister.


Herstelwerkgroep
Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep waarin de leden, onder begeleiding van een ervaringdeskundige, kennismaken met het begrip herstel. Aan de hand van thema's worden eigen ervaringen ingebracht en besproken. Zo verwerven de deelnemers ervaringskennis en ontwikkelen zij een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

Om deelnemers de kans te bieden hun eigen herstelproces ter hand te nemen en te gaan onderzoeken wat zij zelf willen, is het nodig dat een groep zeker een jaar kan draaien. Daarmee onderscheiden herstelwerkgroepen zich van cursussen als Begin maken met herstel.


Herstellen doe je zelf
Een andere methode voor cliënten die in de beginfase van het traject kan worden ingezet is Herstellen doe je zelf. Deze cursus is in 1996 ontwikkeld door het Regionaal Service Centrum GGZ Tilburg en wordt inmiddels in het gehele land aangeboden. Centraal staan het bekend raken met het begrip herstel, herstelervaringen delen met anderen en eigen krachten en mogelijkheden hervinden. Er wordt aandacht gegeven aan onderwerpen als: de betekenis van rehabilitatie en herstel, toekomstwensen, keuzes maken, verwerven van steun en medezeggenschap. De cursus herstellen doe je zelf wordt op vele plaatsen in het land aangeboden. Phrenos heeft de taak op zich genomen het materiaal te updaten en de landelijke intervisies te regelen.

Studiedag herstel
De Studiedag herstel is bedoeld voor koppels bestaande uit een hulpverlener en een cliënt. De cliënt nodigt hiervoor naar eigen keuze één van zijn eigen hulpverleners uit (woonbegeleider, psychiater, ambulant begeleider etc.) Er wordt een inleiding geboden op het concept herstel, zowel door herstelverhalen als door een korte presentatie, met veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. De studiedag is ontwikkeld om cliënten en hulpverleners de gelegenheid te geven met elkaar in gesprek te gaan over herstel en als koppel te onderzoeken welke betekenis herstel kan hebben voor hun onderlinge relatie. Samen wordt geoefend hoe op een andere manier met elkaar kan worden omgegaan.


Fotovoice
In de cursus Fotovoice van twaalf bijeenkomsten gaan de deelnemers op een praktische manier aan de slag met het thema (zelf)stigma. De 'opgeplakte' en eigen (stigmatiserende) beelden worden door middel van zelfgemaakte foto's en ervaringsverhalen van de deelnemers zichtbaar gemaakt. Ook is hierbij aandacht voor de kracht en positieve beelden die hier tegenover staan. Deelnemers onderzoeken hun eigen kwaliteiten en vaardigheden om met (zelf)stigma om te gaan. Er wordt toegewerkt naar een tentoonstelling die zowel intern als buiten de instelling aan publiek getoond wordt.


Werken met eigen ervaring
Werken met eigen ervaring is een oriëntatiecursus van twaalf bijeenkomsten voor mensen die belangstelling hebben hun ervaringen in de psychiatrie en/of verslavingszorg in te gaan zetten ter ondersteuning van anderen. Deze cursus is meer dan tien jaar geleden ontwikkeld en is verspreid over het land. De cursus wordt in vele regio's succesvol gebruikt om deelnemers te ondersteunen in hun eerste stappen op weg naar werken als ervaringsdeskundige binnen de ggz of verslavingszorg. In 2010 is de cursus herzien door HEE!, die de rechten heeft overgenomen. Hierbij is de essentie van de cursus overeind gebleven; vooral de literatuur is geactualiseerd en sommige opdrachten zijn aangepast op basis van praktijkervaringen.


Ervan verhalen
In een serie van 4 bijeenkomsten van elk 2,5 uur worden de deelnemers uitgenodigd om aan de slag te gaan met een persoonlijk herstelverhaal. Tijdens de 5e en laatste bijeenkomst worden de verhalen door de deelnemers gepresenteerd.Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).