Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid

Dit is de derde versie van het kaderdocument. Eerdere versies verschenen in 2010 en 2011. Het document is tot stand gekomen op verzoek van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) en de Landelijke Denktank Opleidingen Overleg Ervaringsdeskundigheid (LDOO). In de LDOO zijn vrijwel alle partijen betrokken die zich sterk maken voor de ontwikkeling van ervarings-deskundigheid. Het betreft hier cliënteninitiatieven als HEE, opleidingen (ROC's en Hogescholen), alsmede kenniscentra en onderzoeksinstituten (IGPB, Kenniscentrum Ervaringskennis en Zelfhulp, lectoraten van hogescholen, Trimbos instituut).

Ervaringsdeskundigheid is populair. Met name binnen de GGz en de Verslavingszorg worden steeds meer ervaringswerkers in dienst genomen. Dit doet een toenemend beroep op opleidingsmogelijkheden, zowel op MBO als op HBO niveau, in reguliere opleidingen of in korte trajecten voor deskundigheidsbevordering en traininng. In de loop van de bijeenkomsten van het LDOO zijn deze ontwikkelingen besproken. Er werd gezocht naar de kenmerkende elementen van ervaringsdeskundigheid en naar de bijbehorende competenties. In de loop van deze zoektocht bleek een toenemende behoefte aan een duidelijk begrippenkader. Een helder begrippenkader vergemakkelijkt immers het ontwikkelen van beleid rond zowel ervaringsdeskundigheid zelf, als ook rond opleidingen, onderzoek en inbedding in de praktijk.

Vanuit de VVvE en de LDOO werd medio 2008 een werkgroep ingesteld, welke als taak kreeg een document op te stellen welke de stand van zaken weergeeft, alsmede een begrippenkader te ontwikkelen. De werkgroep is de afgelopen jaren regelmatig bij elkaar gekomen, heeft bronnen bestudeerd, concept teksten opgesteld en uitgebreid gediscussieerd over begrips- en domeinomschrijvingen. De afgelopen jaren heeft het document zich verder ontwikkeld, door besprekingen in het LDOO en nieuwe inzichten. Kortom, het is een groeidocument, dat ten doel heeft de grote schat aan ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis die (ex)cliënten van GGz, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang, een herkenbare plaats te geven, en verder tot bloei te brengen.

Download hier het Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid.

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).