ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigen in verschillende functies en rollen

Binnen Altrecht is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gewerkt vanuit de rehabilitatie-attitude, die onlosmakelijk verbonden is met herstelprocessen. In 2002 is begonnen met inzet van ervaringsdeskundigen, vooral vanuit de doorbraakprojecten ACT. De laatste drie jaar wordt de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers intensiever gevolgd en begeleid. Op die manier is er veel ruimte gecreëerd voor deze medewerkers om een eigen vorm te vinden voor inbreng van hun eigen kennis en deskundigheid. De inzet van ervaringsdeskundigheid komt voort uit (en past binnen) de emancipatiebeweging van cliënten van de GGz. De directie van Altrecht steunt dit.

De ervaringsdeskundige medewerker kan binnen Altrecht in verschillende functies werken

  • als ervaringswerker in een multidisciplinair team
  • als trainer/begeleider van zelfhulpgroepen
  • als gastdocent/voorlichter of adviseur, meestal van buitenaf uitgenodigd voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor een training bij Dwang en Drang of als expert op forensisch gebied
  • als beleids- of onderzoeksmedewerkerDaarbij zijn verschillende rollen denkbaar, zoals die van:

  • coach: een actieve opstelling naar de cliënt om deze te ondersteunen in het herstelproces, dit met inachtneming van de wensen en behoeften van de cliënt
  • sparringpartner/consulent: het aanwezig zijn en als vraagbaak kunnen dienen voor zowel cliënten als hulpverleners
  • vertaler/tolk: een actieve opstelling naar cliënten en hulpverleners om elkaars taal te vertalen.De ervaringsdeskundige medewerker kan vanuit één functie één of meerdere rollen vervullen.

Altrecht levert hierbij de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

  • de vakgroep ervaringsdeskundigheid: komt één keer per maand bij elkaar. De medewerkers komen naar behoefteen mogelijkheid qua werkzaamheden
  • wisselende intervisiegroepen, nu bijvoorbeeld voor de begeleiders van de zelfhulpgroepen en op een aantal locaties
  • individuele coaching op aanvraagInmiddels zijn er 40 ervaringsdeskundige medewerkers binnen Altrecht, gelijk verdeeld over een positie als stagiair, vrijwilliger of betaalde medewerker.
De vakgroep ervaringsdeskundigheid bespreekt met alle betrokkenen de ervaren praktijkproblemen of - vraagstukken . Zo wordt het beleid verder vorm gegeven aan wat zich in de praktijk voordoet. Er wordt door de vakgroep meegedacht bij het opstellen van de verschillende functiebeschrijvingen.

Meer info

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).