ervaringsdeskundige ervaringsdeskundige

Project Werk voor ervaringsdeskundigen

Hieronder wordt de Ontstaansgeschiedenis van Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, beschreven. Markieza is de eerste coöperatie in Nederland waarbinnen onderwijs, werkgevers binnen zorg en welzijn en uitkerende instanties vertegenwoordigd zijn, doel is om ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen middels training, opleiding, certificering, onderzoek en ontwikkeling. 

2007-2013:

Werk voor Ervaringsdeskundigen is opgestart door de cliëntenorganisatie van GGzE in samenwerking met onderwijsinstellingen (ROC Eindhoven en Fontys Hogeschool Sociale Studies) en ondersteund door Novadic-Kentron, de Gemeente Eindhoven en het UWV. Er zijn twee belangrijke lijnen waarlangs dit project is opgezet.

 • Het ontwikkelen van voorwaarden voor herstelondersteuning en herstelondersteunende zorg.
  Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de GGZ en daarbuiten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de waarde die ervaringskennis in zich draagt
 • 'Werk maken van ervaringsdeskundigheid', door opleiding, werk en beroepsontwikkeling.
  Het inzetten op werk voor ervaringsdeskundigen komt voort uit de overtuiging dat daardoor de zorg meer herstelondersteunend zal worden en eerder nog dat om een organisatie herstelondersteunend te maken hiervoor de inzet van ervaringsdeskundige een essentiële voorwaarde is.Het project Werk voor Ervaringsdeskundigen biedt een herstelondersteunend arbeidsleertraject voor ervaringsdeskundigen in het begeleiden van cliënten bij hun herstel en maatschappelijke participatie. Het belangrijkste doel van het project is dat mensen met psychiatrische problematiek een gezicht en identiteit krijgen. De meerwaarde hiervan is drieledig. Enerzijds bevordert het experiment het herstelproces van cliënten door deze cliënten te stimuleren actief met eigen herstel en ervaringskennis om te gaan. Anderzijds wordt het beroep en de beroepsopleiding tot ervaringsdeskundigheid gericht op competenties die nodig zijn bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Tenslotte draagt het experiment bij aan kwaliteitsverbetering in de zorg door meer herstelondersteunend te gaan werken. Het project kent verschillende activiteiten die zich richten op de drie genoemde doelen, maar het is het integrale aanbod van de onderdelen die dit project tot een succes maken.

Organisatorische opzet Transitieproject Werk voor ervaringsdeskundigen
De reflectiegroep verzorgt de inhoudelijke aansturing van het project en is verantwoordelijk voor leerpunten en documentatie van het geleerde. De groep reflecteert op doelstellingen en transitieaspecten van het project en geeft advies over verbreding naar andere doelgroepen en (zorg) instellingen.

De reflectiegroep verzorgt de inhoudelijke aansturing van het project en is verantwoordelijk voor leerpunten en documentatie van het geleerde. De groep reflecteert op doelstellingen en transitieaspecten van het project en geeft advies over verbreding naar andere doelgroepen en (zorg) instellingen.


 • GGzE is formeel opdrachtgever voor de uitvoering van het experiment. De Raad van Bestuur GGzE treedt op als voorzitter van het comité van aanbevelingen.
 • De programmagroep Transitie-experimenten faciliteert en adviseert de Transitieprojecten. Er zijn landelijke bijeenkomsten tussen de projectleiders van de diverse Transitieprojecten. Doelstelling is dat er zoveel mogelijk geleerd wordt van de experimenten om landelijke verbreding en opschaling mogelijk te maken.
 • De projectleider geeft leiding aan het project en is verantwoordelijk voor afspraken tussen de participerende partners, het budget en de voortgang in het project. Zij houdt contact met het Programmateam Transitie-experimenten, ondersteunt de voorzitter van het comité van aanbevelingen en ondersteunt de reflectiegroep.
 • Het comité van aanbevelingen geeft advies en beveelt het project aan bij andere relevante personen en partners in het kader van verbreding en opschaling.
Activiteiten binnen het project
Het project omvat heel veel activiteiten die uitgevoerd worden met een groot aantal stakeholders.

Opleiding Maatschappelijke zorg (ROC Eindhoven) en praktijkbegeleiding
Doelstelling: Opzetten en uitvoeren MZ opleiding
Subdoelen:

 • blok Ervaringsdeskundigheid (theorie en praktijk) is gereed
 • lesmateriaal en literatuur is verzameld
 • 'observatielijsten' zijn afgestemd op taken en vaardigheden als Ervaringsdeskundigen
 • Praktijkopdrachten sluiten aan bij functie EDSPH-opleiding (Fontys Hogeschool) vanaf 2009
Doelstelling: Opzetten en uitvoeren SPH-opleiding
Subdoelen:

 • Doorontwikkeling HBO gerelateerd onderwijs
 • Profielgroep van 7/8 leerlingen start september 2009 (mogelijk in duale vorm)
 • Afspraken over inhoud en inrichting stages en praktijkonderwijsWorkshops Herstel voor teams
Doelstelling: Alle teamleden van plekken waar ervaringsdeskundige werkzaam zijn in het kader van hun opleiding volgen tweemaal per jaar een workshop Herstel en ervaringsdeskundigheid.
Subdoelen:

 • Voorbereiden inhoud van de workshops (ontwikkeling module)
 • Planning (10 dagdelen najaar en 10 dagdelen voorjaar)Werving, selectie en begeleiding leerlingen
Doelstelling: Gericht op de leerlingen: kiezen, verkrijgen en behouden van opleiding en werk als ervaringsdeskundige
Subdoelen:

 • Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor toekomstige leerlingen HBO en MBO
 • Begeleiden instroom (financiering opleiding, reïntegratietraject, inzet reïntegratieinstrumenten, EVC's, vinden stage/werkplek)
 • Voorstel doen voor competenties van Ervaringsdeskundigen
 • Bijeenkomsten voor werkbegeleiders organiseren (1 x per 3 maanden)
 • Inhoud Praktijkbegeleiding (supervisie: 6 x 1 uur individuele gesprekken en 20 x groepssupervisie gedurende de opleiding)
 • Methodisch Praktijkonderwijs (ervaringsdeskundige groepscoaching) is bekend (1 x per 4 weken een leerprocesbijeenkomst, de andere drie weken deelname aan de MPO's binnen de zorggroepen)Onderzoek
Doelstelling: inzicht in de ervaringen, opbrengsten en knelpunten van het project "Werk voor ervaringsdeskundigen".
Onderzoeksvragen:

 • Hoe is het Transitieproject "Werk voor ervaringsdeskundigen" geïmplementeerd?
 • Wat zijn de ervaringen van de MZ- en SPH-studenten in hun opleiding en (leer)werkplek?
 • In hoeverre wordt er binnen de hulpverleningsteams waar studenten werken, herstelgericht gewerkt? Is er een verband tussen de werkwijze van de teams en de inzet van ervaringsdeskundigheid?
 • Wat zijn de resultaten van het Transitieproject voor de ervaringsdeskundige studenten en voor cliënten die door een ervaringsdeskundige student begeleid worden?

Reacties

Het kennisplein 'De Ervaringsdeskundige' is gerealiseerd in opdracht van Markieza in samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos (LIVE).